Dieseltank keuren

Schema_dieseltank_keuring

LET OP!

Momenteel is er een verandering in de wetgeving ter discussie, zie:

Met ingang van 1 oktober 2017  is het activiteitenbesluit onder andere op onderstaand artikel gewijzigd.

Dit houdt in dat een keuring van een bovengrondse tank niet meer door een tankinstallateur volgens de BRL-K903 DG15 mag worden uitgevoerd maar via een AS 6800 bedrijf (bv. KIWA of Klink).

Uiteraard zal de installateur hier een rol inspelen aangezien zij (AS 6800 bedrijven) bepaalde controles niet kunnen uitvoeren en de AS 6800 inhoudelijk niets zegt over bovengrondse tanks.

Echter zullen de kosten wel toenemen i.v.m. inhuur van Klink of KIWA bij een inspectie.

Hoe men dit exact gaat invullen is nog niet bekend.

Artikel 3.71d is als volgt gewijzigd: http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2017-10-01

  1. Het eerste lid beschrijft het volgende:
    Een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor het opslaan van gasolie is uitgevoerd en geïnstalleerd en wordt gerepareerd of vervangen overeenkomstig BRL K903 door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig die BRL. De opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages wordt beoordeeld, gecontroleerd of gekeurd overeenkomstig AS 6800 door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig dat document.

ILT heeft al aangegeven het besluit niet terug te willen draaien. Wellicht volgt er nog wel een bulletin met enige toelichting dan wel uitzonderingen?

Door deze wijziging kan ik u op dit moment even niet voorzien van een juiste offerte!

Ik heb vernomen dat er nog installateurs werken zonder de toestemming van de AS 6800 bedrijven, houdt u er rekening mee dat als u met één van deze installateurs in zee gaat, uw keuring later misschien opnieuw gedaan moet worden!

Moet u uw dieseltank nog KIWA laten keuren?

Elke dieseltank moet vanaf 1 januari 2015 beschikken over een tankcertificaat (voor de tank) en een installatiecertificaat (voor de uitrusting en de plaatsing van de tank). Een tankcertificaat alleen is niet voldoende, omdat dit certificaat bijvoorbeeld niet het inhoudmeetsysteem, de overvulbeveiliging, de antihevelvoorziening of de locatie van de geplaatste dieseltank omvat, zie: www.infomil.nl.

Bij de 15-jarige keuring (20 jaar bij inwendige coating stalen tank) wordt de keuringscriteria uit de BRL K903/08 deelgebied 15 gevolgd,
zie: Kiwa keuringscriteria (pagina 134 t/m 163).

In artikel 3.54d Activiteitenbesluit milieubeheer artikel 3.71d, lid 2, onder a, van de Activiteitenregeling wordt verwezen naar de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (hierna: PGS 30). In voorschrift 2.2.1 van de PGS 30 staat dat de gehele installatie inclusief leidingen en appendages moet worden geïnstalleerd door een gecertificeerd installateur conform BRL-K903 en de onderliggende normen en worden voorzien van een installatiecertificaat. De installatie moet vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en waar nodig doeltreffend tegen beschadiging van buitenaf zijn beveiligd.

Stalen dieseltank keuren?

Een stalen dieseltank keuring bestaat o.a. uit:

  • Visuele inspectie van de tankopstelling.
  • Visuele uitwendige inspectie van het tanklichaam.
  • Plaatdiktemeting van het tanklichaam aan de onderzijde en aan een wandzijde.
  • Inspectie van het leidingwerk.
  • Dichtheidsbeproeving tank en leidingwerk.
  • Inspectie van de toegepaste materialen zoals overvulbeveiliging en controle van de werking.
  • Opstellen rapportage n.a.v. de keuring.

Extra toevoeging:
wetten.overheid.nl  § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Het keuren van uw dieseltank kunnen wij voor u laten verzorgen.

Wilt u uw stalen dieseltank keuren? Vul het aanvraagformulier in en wij nemen contact met u op.

Kunststof dieseltank keuren?

Bovengrondse kunststof dieseltanks, vervaardigd volgens de eisen van BRL-K21002 versie 01 en versie 02, zijn sinds enige tijd op de markt en komen nu in aanmerking voor herclassificatie. Deze tanks zijn niet voorzien van een mangat noch van testplaatjes waardoor het onduidelijk was hoe de inspectie-eisen moesten worden ingevuld.

De REIT-commissie heeft in de vergadering van 2 december 2015 besloten om een voorlopige test uit te voeren, waarbij de criteria, zoals verwoord in het bijgaand document, zullen worden gehanteerd.

Deze criteria zullen worden toegepast op de volgende 20 te herclassificeren tanks waarbij de geanonimiseerde bevindingen aan de REIT-commissie in de vergadering van 23 maart 2016 zullen worden gepresenteerd. Daarna zullen de definitieve criteria worden vastgesteld.

De ontwikkelingen omtrent de herclassifering houden wij nauwlettend in de gaten. Deze website zal bijgewerkt worden met het laatste nieuws.

Het her-keuren van een oude kunststoftank (zonder breekplaatjes) mag momenteel maar door een paar bedrijven gedaan worden. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Wilt u uw kunststof dieseltank keuren? Vul het aanvraagformulier in en wij nemen contact met u op.